GDPR-proof

Bij de Chiro vinden we het belangrijk om op een veilige en confidentiële wijze om te springen met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle leden en vrijwilligers. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren we je over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde jouw persoonsgegevens te beschermen.

Chiro Sint-Augustinus, Clemenceaustraat 109 2860 Sint-Katelijne-Waver is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. De Chiro verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Verordening Algemene Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze leden. Het gaat over volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer (GSM + Vaste lijn)
 • E-mailadres
 • Rijksregisternummer
 • Medische gegevens
 • Historiek

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op een correcte administratie van al onze leden. De naam van een contactpersoon in geval van nood wordt verzameld zodat wij in geval van nood een familielid of naaste kunnen contacteren met als rechtsgrond de noodzaak tot bescherming van de vitale belangen van de leden.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor de periode van het lidmaadschap bij onze Chiro.

Wat zijn je rechten als lid?

 • Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

 • Recht op verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Echter, je kan je niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze administratie en deze gegevens die wij op basis van de wet van jou dienen bij te houden en te verwerken. Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw Persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van je Persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Uitoefening van jouw rechten

Je kunt je rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze verantwoordelijken.

Chiromeisjes Elzestraat

Clemenceaustraat 109,

2860 Sint-Katelijne-Waver

Klachten

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

Fax +32 (0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Doorgifte aan derden

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer), worden doorgegeven aan Chiro Nationaal met als doel ieder lid te voorzien van een correcte verzekering.

Chiromeisjes Elzestraat zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x